NARUTO TO BORUTO -Shinobi Striker 스크린샷

35 Bonobono 0 2931 0

반다이 남코 엔터테인먼트에서 발매 예정인 4:4 온라인 대전 액션게임, PS4용 [NARUTO TO BORUTO -Shinobi Striker] 스크린샷입니다.

 

e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790399_5395.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790399_6146.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790399_6815.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790399_9978.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_0665.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_174.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_2618.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_3435.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_4266.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_5053.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_5974.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_7048.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_8294.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_9092.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790400_9791.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_0583.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_1379.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_2388.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_3133.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_4066.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_4881.jpg
e09cddd817779c1fae31fa26e6819637_1510790401_6269.jpg

0 Comments
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand