[GRAVITY RUSH 2] 플래티넘 달성

17 우동군 0 4316 0

 

※스포일러를 포함하고 있습니다.

 

트로피와는 상관없지만 온라인 전용 컨텐츠때문에 100시간이 걸려버렸네요.

 

LEIWEI_KR.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245602_6582.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245602_7254.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245607_8028.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245608_7654.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245614_3174.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245630_3305.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245631_6744.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245634_0677.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245635_9012.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245637_1095.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245641_1432.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245644_3702.jpeg

  

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245645_7463.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245649_0038.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245653_7741.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245656_2114.jpeg

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245694_0897.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245697_7949.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245698_5837.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245703_5369.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245712_38.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245732_5883.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245734_1719.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245755_6559.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245771_5008.png

  

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245772_5746.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245802_1744.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245828_1918.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245830_3825.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245831_7278.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245840_7366.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245850_1259.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245863_561.png

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245880_977.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245894_6072.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245898_3727.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245906_7159.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245933_1408.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245934_993.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245939_1706.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245952_5378.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245964_259.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489245978_9414.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246002_0967.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246006_5798.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246013_8852.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246016_6207.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246045_7987.png

  

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246046_8268.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246057_0671.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246082_5974.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246085_0203.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246094_7218.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246104_9901.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246109_9515.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246114_3037.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246115_8287.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246116_817.png

  

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246126_8037.png

 

9e06a5b0a3b55f9b631c5e75334730e7_1489246141_3864.png

 

0 Comments
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand